همیشه هم بزرگترا راست نمیگن ...

#its okay to not be okay